Kategorie

Najnowsze

Jak najlepsza obsługa sprzedażowa klienta to wciąż nowe wyzwania dla pracowników działów obsługi klientów i zaangażowanych bezpośrednio w proces sprzedażowy. Specjaliści z renomowanych firm przedstawią metodologię konstruowania badań marketingowych przeprowadzanych przy pomocy tajemniczego klienta, tzw. mystery shopping. Dowiemy się, jaka jest skuteczność tych badań i jaki dzięki ich przeprowadzeniu wzmocnić pracę działu sprzedaży.

Powstanie E-sądu w Lublinie miało być panaceum na ciągnące się w nieskończoność proste sprawy o zapłatę. Tymczasem nastręczyło wiele trudności związanych ze sformułowaniem i złożeniem skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty - niewiele osób wie, jak prawidłowo sformułować taki sprzeciw i jak w związku z tym przerwać bieg postępowania nakazowego.


Opublikowany przez Janusz Olbratowski | 2013/10/26

Makroekonomia międzynarodowa
Kwestiami, które tu poruszamy, zajmuje się przede wszystkim makroekonomia.

W mniejszym zakresie mikroekonomia.
Najbardziej widocznym przejawem globalizacji jest upowszechnienie gospodarki wolnorynkowej i zniesienie najważniejszych ograniczeń przestrzennych, czy też politycznych dla prowadzenia działalności gospodarczej w skali ogólnoświatowej. Brak tych ograniczeń wraz z postępującą liberalizacją handlu światowego i narastaniem międzynarodowych przepływów finansowych ułatwia wytwarzanie towarów i usług w skali globalnej przy wykorzystaniu znacznie mniejszych nakładów niż w ramach bardziej ograniczonych obszarów gospodarczych.

Ekonomia to bardzo rozległa dziedzina nauki. I wyjątkowo umiędzynarodowiona.

Współczesna gospodarka to głównie pieniądz światowy, integracja, regionalizm i globalizacja. Ekonomia globalna obejmuje szeroki wachlarz różnorodnych procesów i tendencji, które zachodzą obecnie w skali całego świata. Wraz z globalizacją biznesu zauważa się nasilenie procesów regionalizacji i integracji poszczególnych krajów, a nawet kontynentów. Prowadzi ona do powstawania rynków bez barier celnych, ujednolicania technicznych, prawnych, społecznych, podatkowych i pieniężnych warunków działalności gospodarczej .  
Zdolność kraju do czerpania korzyści z globalizacji zależy od tego, w jaki sposób zorganizowane są przedsiębiorstwa, jak pozyskują i udoskonalają dostępne im zasoby środków produkcji i jak harmonizują postęp techniczno-technologiczny z zasobami siły roboczej, oraz jak układają relacje z kooperantami i odbiorcami. Perspektywicznie kluczowym zagadnieniem staje się innowacyjność działania i rozwój importu. 
W ostatnich latach kontynent europejski i rozwijające się kraje Azji to obszary, gdzie najdynamiczniej rozwijał się handel regionalny. W Europie ewolucja procesów integracyjnych w samej Unii Europejskiej (pogłębianie i rozszerzanie) oraz powstanie sieci stref wolnego handlu z krajami Europy Środkowowschodniej (układy europejskie) i basenu Morza Śródziemnego skutecznie zgenerowało wewnątrzeuropejski handel regionalny i przyspieszyło zmiany struktur gospodarczych tych krajów.
Aby móc właściwie korzystać z globalizacji należy w pierwszym rzędzie stworzyć rozwiązania systemowe, czyli instytucjonalne, których rola powinna polegać na ułatwianiu podmiotom krajowym włączanie się w międzynarodowy podział pracy, zwiększaniu mobilności czynników produkcji, towarów i usług, ułatwianiu tworzenia nowych form i generalnie czynić rynek bardziej elastycznym. Globalizacja ma wiele wymiarów, z których niewątpliwie najważniejszym jest wymiar gospodarczy, ponieważ zjawiska i czynniki ekonomiczne determinują najsilniej dynamikę globalizacji, ale też mają potężny wpływ na inne wymiary globalizacji: polityczny, społeczno-kulturowy i ekologiczny.

Okiem reportera


biznes
pieniądz
ekonomia
gospodarka